Общи условия

за използване на платформата Obichaise.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между obichaise.com, от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.obichaise.com/ (наричани по-долу Клиенти), от друга, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин…….

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

„ДАЙС РОЛ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205406124, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ПК 4000, район Южен, бул. “Александър Стамболийски” №90 ап. 14, имейл адрес: riseofdice@gmail.com и телефон: 0888 216 644

Общи Условия

  • Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  • Екипът на “Обичай се” полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, “Обичай се” уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
  • Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от “Обичай се” се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
  • Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата или на мобилната ни версия.
  • Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. “Обичай се” не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

“Обичай се” си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата без това да нарушава правото на Клиентите/Потрeбителите/Купувачите да се откажат от договора в съответствие с приложимите законови разпоредби. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

„ДАЙС РОЛ“ ООД администрира електронния магазин “Обичай се”, под формата на сайта www.obichaise.com, “ДАЙС РОЛ” ООД щe бъде наричано по-долу “Обичай се”.

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Само Потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите се ползват от предвидените в него права. За Клиентите на “Обичай се”, които не са Потребители, не се прилагат правилата от настоящите Общи условия относно правото на отказ от договора и замяна, рекламации и гаранции. Спрямо тези Клиенти се прилага общото законодателство на Република България, включително но не само Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.obichaise.com/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.obichaise.com/ всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “Обичай се” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Обичай се”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Клиента и “Обичай се”.

Всички регулярни и промоционални цени, и намаления в сайта obichaise.com могат да се използват само и единствено онлайн – на сайта obichaise.com.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от “Обичай се” на Клиента, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. “Обичай се” e електронен магазин, достъпен на сайта https://www.obichaise.com/, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от “Обичай се” стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) “Обичай се” идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://www.obichaise.com/и на IP адреса на Клиента.

(2) “Обичай се” има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от “Обичай се”.

(3) Потребителите могат да се идентифицират и чрез профилите си във Facebook и Google.

Чл. 4 (1) “Обичай се” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, “Обичай се” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “Обичай се” възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) “Обичай се” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Обичай се”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Клиентът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на “Обичай се”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на “Обичай се”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. “Обичай се” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта obichaise.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на “Обичай се” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “Обичай се” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Клиентът получава уникално Клиентско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на “Обичай се”.

(2) Клиентското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното Клиентско име в рамките на електронния магазин на “Обичай се”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-Клиент. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на “Обичай се”.

(4) Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно “Обичай се” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на “Обичай се”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “Обичай се”. За да може да ползва услугите, Клиентът следва да въведе Клиентското си име и парола.

(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Клиентите използват интерфейса на уебсайта на “Обичай се”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от “Обичай се” стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от “Обичай се”. Екипът ни ще се свърже с Клиента във възможно най-кратък срок.

(3) При липса на наличност от дадена стока “Обичай се” си запазва правото да откаже поръчката или да удължи времето за доставка. Екипът на “Обичай се” ще уведоми Клиента за това във възможно най-кратък срок.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Клиентът е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с Клиентско име и парола. Платформата дава възможност поръчката да бъде направена и без регистрация от страна на Клиента.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на “Обичай се”, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(3) Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Екипът на “Обичай се” ще се свърже с Клиента по телефон, в случаите когато данните за поръчка са неясни или е необходимо уточнение.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на “Обичай се” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС.

Чл. 12 “Обичай се” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) “Обичай се” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от “Обичай се”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Клиентът връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://www.obichaise.com/е възможно плащане чрез наложен платеж

(2) Ако Клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката в случаите, когато доставката не е безплатна.

Чл. 16 Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 “Обичай се” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на “Обичай се”.

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Клиента офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Клиента, освен ако противното не е изрично указано на https://www.obichaise.com/.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, “Обичай се” има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) “Обичай се” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Клиентът иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 19 Времето за доставка в цяла България обикновено би отнела от 1 до 2 работни дни, след обработка на поръчката и предаването ѝ на куриерите от страна на “Обичай се”. Възможни са забавяния, в зависимост от населеното място или натовареността на куриерите.

(2) Обичайно, “Обичай се” използват услугите на куриерска фирма “Спиди”. Това е обичайна практика и “Обичай се” не е обвързан от нея.

(3) Поръчката се доставя обичайно в срок до 72 часа, но не по-късно от 30 дневен срок. Доставки не се извършват в Събота и Неделя и в официални празници и официални неработни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, “Обичай се” се задължава да информира за това клиента.

(4) Поръчки направени след 12.00 ч. се обработват на следващия работен ден.

Чл. 20 (1) При доставка на покупки на стойност по-малко от 50.00 лв. се заплаща такса за доставка. Нейният размер се определя в момента на поръчката от специално инсталирания за целта модул към сайта. За поръчки над 50. 00 лв. доставката е безплатна.

(2) Безплатна доставка не се изпълнява до края на деня в който е направена поръчката. Поръчки направени след 12.00 часа в делнични дни се изпълняват в срок по-дълъг от 24 часа. Поръчки направени в събота и неделя се изпълняват в делнични дни!

(3) Безплатна доставка може да бъде отказана за пратки чието тегло е над 20 кг. или размерите на пакета надвишават 50 x 50 x 50 см. За пратки с обемно тегло и размери по-големи от посочените служител нa “Обичай се” ще се свърже за да Ви информира дали може да Ви бъде доставена безплатно или получателя трябва да заплати определена сума в случай, че потвърди доставката.

(4) За неуредените от настоящите общи условия случай се прилагат условията, предвидени от куриера, както и съответното приложимо българско законодателство. Куриерът носи отговроност за своевременната и точна доставка на стоката.

Чл. 21 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

(2) Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Клиента. Клиентът не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 “Обичай се” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено “Обичай се” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) “Обичай се” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ “Обичай се” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи “Обичай се” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на “Обичай се” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) “Обичай се” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми “Обичай се” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.

Чл. 26 “Обичай се” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27 “Обичай се” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 28 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на “Обичай се” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “Обичай се” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “Обичай се”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “Обичай се”“Обичай се” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “Обичай се”.

Чл. 29 (1) “Обичай се” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) “Обичай се” има правото да деактивира или заличи Клиентското име и паролата за достъп до Клиентския профил на Клиента, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на “Обичай се” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) “Обичай се” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в Клиентския профил на Клиента. “Обичай се” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “Обичай се” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора “Обичай се” дезактивира Клиентския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 31 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 32 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 33 Органите, регулиращи дейността на “Обичай се” са Комисия за защита на Потребителите /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

– Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

– тел: 0700 111 22

– email: info@kzp.bg

– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

– Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

– тел: 02/91-53-518

– email: kzld@cpdp.bg

– адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 34 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 35 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 36 (1) “Обичай се” се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия, като ги публикува на видимо място на уебсайта obichaise.com за срок от 7-дена от настъпването на това обстоятелство.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми “Обичай се”.

(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 37 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Име на Потебителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на Потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на Потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………